بهداشت و ایمنی کار

بسمه تعالی

نمونه سوالات چهارگزینه ای وجای خالی فصل 1 کتاب بهداشت وایمنی کار

1 – علم وهنر دستیابی به سلامت را ...............می گویند.

2 – محلهای خالی در طیف سلامت زیر را پر کنید .

(تندرستی کامل - ...............- بیماری ضعیف – بیماری متوسط – بیماری شدید - ................ – مرگ )

3 – برای تامین سلامت یک جامعه باید بهداشت را هم به صورت .............. وهم به صورت .................رعایت نمود.

4 – کدامیک از موارد زیر دلیل بر الویت بهداشت بردرمان نمی باشد ؟

الف – از دست رفتن وقت ونیروی کار                               ج – آثارنامناسب دارو بر انسان

ب – هزینه مصرف دارو ودرمان                                     د – بی فایده بودن درمان

نمونه سوالات تشریحی فصل 1 کتاب بهداشت وایمنی کار

1 – در زمان هخامنشیان برای جلوگیری ازاشاعه بیماریها دربین سپاهیان چه کاری می کردند؟

2 –سازمان بهداشت جهانی سلامتی را چگونه تعریف کرده است ؟

3 – سه دلیل بنویسید که بیان گر الویت رعایت بهداشت بردرمان می باشد .

 

نمونه سوالات چهارگزینه ای وجای خالی فصل 2 کتاب بهداشت وایمنی کار

1 – دستگاه گردش خون شامل ..........،................و.................و ...................می باشد.

2 – مدار کوچک گردش خون ،خون رااز .............به .............واز ...............به .............باز می گرداند.

3 – عروقی که از بطن راست وبطن چپ خارج می شوند بترتیب کدامند؟

الف – ورید اجوف تحتانی – ورید اجوف فوقانی                    ج – سرخرگ ریوی  - سرخرگ آئورت

ب- چهار سیاهرگ ریوی – سرخرگ ریوی                           - سرخرگ آئورت – سرخرگ ریوی

4 – برای حفظ سلامت هرفرد ورضایت بخش بودن بازدهی کاراو لازم است  خواب اوهم ازنظر ............وهم ازنظر ...........کافی ومتناسب باشد .

5 – انتخاب روش مناسب جمع آوری ،حمل  و دفع موادزاید تابع چیست؟

الف – نوع زباله                                            ج –حجم ومقدار زباله

ب – امکانات شهرداری                                    د- بافت شهری

6– جداسازی اجزای زباله باید در ............صورت بگیرد .

7 – معمولا فاصله محل دفن زباله تاشهر حدود .....تا  ......کیلومتر برآورد می شود.

8 – کدامیک از عوامل زیر جز آلوده سازترین عوامل محیط زیست محسوب می شود ؟

الف – زباله ها       ب- فاضلابها       ج – گرد وغبار        د- اشعه ها

9 – شدت آلودگی میکروبی بیشتر در فاضلابهای...............است و آلودگی شیمیایی بیشتر در فاضلابهای .......است.

10 – منابع طبیعی تامین آب شیرین ،...............و ..................هستند.

11 – قدیمیترین روش دفع زباله ................است .

نمونه سوالات تشریحی فصل 2 کتاب بهداشت وایمنی کار

1 – دو وظیفه مهم اندام شنوایی رابنویسید ؟

2 – چهار مورد از وظایف پوست رابنویسید .

3 -  چهار مورد از اثرات ورزش بر بدن رابنویسید .

4– انواع آلاینده های محیط زیست درعلم بهداشت محیط به چندگروه تقسیم می شوند ؟آنهارا نام ببرید.

5 – زباله چست ؟  وانواع آن رانام ببرید.

6 – چرا مواد فساد پذیر درزباله ها خطرناکند؟

7– سه عاملی که در افزایش میزان زباله های تولیدی  نقش دارند را بنویسید .

8 – عم کنترل زباله های شهری وروستایی منجر به چه می شود ؟

9 – استفاده ی بی رویه از زباله به عنوان کود درمصارف کشاورزی چه خطرات بهداشتی بدنبال دارد؟

10 – وسایل حمل زباله باید دارای چه ویژگیهایی باشند؟

11 – رایجترین روشهای دفع زباله چیست ؟

12 – مهمترین نکته درروش دفن زباله که باید به آن توجه نمود چیست ؟

13 – تولیدکود کمپوست چگونه صورت می گیرد ؟

14 – فاضلاب را تعریف کنید و انواع آن را براساس کیفیت  بنویسید.

15 – پسابهای کشاورزی دارای چه موادآلایندهای هستند؟

16 – درایران روش مرسوم برای دفع فاضلابهای خانگی به محیط چیست ؟

17 – در صنایع آب چه صورتهایی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 

نمونه سوالات چهارگزینه ای وجای خالی فصل3 کتاب بهداشت وایمنی کار

 

1 – ارزشیابی محیط کار از نظر شناخت ،ارزشیابی وکنترل زیانهای بهداشتی  احتمالی درگروه بهداشت حرفه ای

برعهده ی کیست ؟

الف – متخصص ایمنی                                ج – پرستار بهداشت کار

  ب – پزشک متخصص طب کار                   د– متخصص بهداشت حرفه ای

2 – مقدار مجاز صدا  ........... دسی بل به ازای  8 ساعت کار در محیط پر صدا است .

3 – آستانه شنوایی انسان معادل چند دسی بل می باشد؟

الف – 85 دسی بل         ب – صفر دسی بل        ج – 120 دسی بل         د –  88 دسی بل

4 – به تعداد دفعاتی که تراکم وانبساط هوا درواحد زمان روی می دهد چه می گویند ؟

الف – طول موج          ب – بسامد                     ج – سرعت انتشار       د – ردیف شنوایی

5 – ردیف شنوایی برای یک جوان سالم بین ........تا ............هرتز می باشد.

6  - برای تبخیر هر لیتر عرق از بدن تقریبا .........کیلوکالری انرژی گرمایی از بدن اخذ می شود وبه خارج انتقال

می یابد.

7 – مقدار گرمای از دست رفته از راه تبخیر به ..................................و.....................بستگی دارد.

8 - هر قدر اختلاف میان فشار بخار آب در سطح پوست وهوا بیشتر باشد میزان تبخیر عرق از سطح پوست  چگونه است ؟

الف  - زیاد است       ب – کمتر است            ج – تاثیری ندارد               د – هیچکدام

9 – در ضعف گرمایی اختلال در عملکرد سیستم ................است ولی درغش گرمایی آسیب در ..............است .

10 – پوست بدن در ضعف گرمایی معمولا.....................است ولی در غش گرمایی  پوست .....................است.

11 – غش گرمایی عمدتا در محیطهای ...........................رخ می دهد.

12 – در محیطهای گرم باید ازلباسهای به رنگ ....................استفاده نمود.

13 – حساسیت چشم انسان نسبت به چه رنگی ازهمه بیشتراست ؟

الف – مادون قرمز      ب – ماورای بنفش               ج – زرد              د – قرمز

14 – واحد اندازه گیری شدت منبع نورانی چیست ؟

الف – لومن         ب – شمع                 ج – لوکس                           د –استیلپ

15 – واحد اندازه گیری جریان نور چیست ؟

الف – لومن         ب – شمع                 ج – لوکس                           د –استیلپ

16– واحد اندازه گیری روشنایی چیست ؟

الف – لومن         ب – شمع                 ج – لوکس                           د –استیلپ

  

نمونه سوالات تشریحی فصل 3 کتاب بهداشت وایمنی کار

1 – اهداف بهداشت حرفه ای که کمیته مشترک کارشناسان بهداشت جهانی وسازمان بین المللی کار بیان کرده اند چیست؟

2 – گروه بهداشت حرفه ای از چه افرادی تشکیل شده است ؟

3 – وظیفه متخصص بهداشت حرفه ای چیست ؟

4 - وظیفه متخصص ایمنی در محیط کار چیست ؟

5 – وظیفه پزشک  متخصص طب کارچیست ؟

6 - وظیفه متخصص سم شناس چیست ؟

7 - وظیفه روانشناس در محیط کار چیست ؟

8 – وظیفه پرستاربهداشت کار  چیست ؟

9 – حوادث شغلی به هر صورت ودرجه ای که باشد برای چه کسانی زیانهای اقتصادی دارد؟

10 – اصولا غیبت از کار به چه دلایلی رخ می دهد ؟

11 – انواع عوامل زیان آوردرمحیط کار را درچه گروه هایی تقسیم می کنند آنها رانام ببرید.

12 – انواع آلودگیهای فیزیکی درمحیط کار را نام ببرید.

13 – آلودگی صدا درصنایع وحرف  مختلف را می توان محصول ناخواسته چه دانست ؟

14 – صدای هوا برد وصدای پیکری  چیست ؟

15 – امواج صوتی با چه کمیتهایی مشخص می شوند؟

16 – بسامد چیست  ؟ وواحد آن چه می باشد ؟

17 – صدایی که انسان از شنیدن آن درگوش خود احساس درد می کند چند دسی بل است ؟

18 – مواد جاذب صدا چگونه منجر به کاهش صدا می شوند؟

19 عواملی که  می نوانند ثبات حرارتی بدن را برهم بزنند کدامند؟

20 – سه را دفع گرما از بدن انسان را نام ببریدو بنویسد درمیان این سه راه بیشترین نقش برای دفع گرما برعهده ی کدامیک است ؟

21 – مقدار اتلاف گرما از بدن اطریق جابجایی به چه عواملی بستگی دارد ؟

22 – چرا بر اثر تبخیر عرق از سطح پوست احساس خنکی می کنیم ؟

23 – در محیطهای گرم فشار بر کدام قسمتهای بدن بیشتر است ؟

24 – کاهش مایعات بدن در فعالیتهای مداوم در هوای گرم منجر به اشکالاتی دربدن می شود ؟

25 – چرا از دست دادن مایعات به علت تعریق زیادمنجر به ایجاد خستگی ،تهوع و گرفتگی حرارتی می شود ؟

26 – علائم  ضعف گرمایی چیست؟

27 -  علائم غش گرمایی چیست ؟

28 – افرادی که در محیطهای گرم کار می کنند دارای چه مشکلاتی نباید باشند؟

29 - چرا افرادی که دچار بیماریهای قلبی وعروقی واختلالات پوستی هستند نباید در محیطهای گرم کارکنند؟

30 - سازش افراد باگرمای محیط چه تاثیری بر کار آنها دارد؟

31 – چشم ما قادر به دیدن نورهایی باچه طول موجهایی می باشد ؟

32 – چهار عاملی که خصوصیات اصلی عمل دیدن را مشخص می سازد را نام ببرید .

33 - تباین راتعریف کنید .

34 - چه زمانی دردید ما خیرگی ناراحت کننده اتفاق می افتد؟

35 – نور خورشید از چه راههایی به نقطه ی مشخصی در داخل ساختمان می رسد ؟

36 – نحوه ی ایجاد روشنایی در لامپهای رشته ای رابنویسید.

 37– نحوه ی ایجاد روشنایی در لامپهای فلورسنت رابنویسید.

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 7:29  توسط گروه بهداشت و ایمنی کار استان قزوین-رجبی |